اجرای پروژه لایسیمتر 

اجرا لایسیمتر پروژه حقیقات جنگلها و مراتع کشو
اجرا لایسیمتر
اجرا لایسی متر
اجرا لایسی متر
اجرا لایسیمتر
اجرا پروژه لایسی متر در سمنان

اجرای آبیاری قطره ای و تحت فشار

اجرای آبیاری قطره ای
اجرای آبیاری قطره ای و تحت فشار
اجرای آبیاری قطره ای باغ در سمنان

مکان: سمنان، باغ 700متری شهمیرزاد

 

 صاحب پروژه:جناب آقای نظری 

 

تاریخ:1399/03/04

 

اجرا پروژه بدون پمپ