کود فعال کننده گل دهی بالانس ( Balance )

 

عملکرد :

 

کود بالانس ( Balance ) کود فعال کننده ای است که عامل تحریک کننده داشته و تاثیر مستقیم بر گل دهی می گذارد . این محصول نه تنها مقدار گل دهی را افزایش می دهد بلکه کیفیت آن را نیز بالا می برد . اسید آمینه ها بخش اصلی پرو تیئن ها هستند و نقش کلیدی در رشد فیزیولوژیکی گیاهان دارند  ، بعلاوه بالانس دارای دیگر مواد گیاهی است که شامل اکسین ( هورمون های گیاهی ) جیبرلین و سیتوکنین بوده که تحرک گیاه را افزایش می دهد . بالانس تاثیر مستقیم بر تشکیل میوه بهتر وهمچنین وزن دهی دانه میوه ها دارد  .

 

خواص کود فعال کننده گل دهی بالانس ( Balance ) :

 

 

اسید آمینه های موجود در ترکیب :

 

اسید آسپارتیک ۱.۳ – ترونین ۰.۹ – سرینه ۲.۱ – اسید گلوتامیک ۲.۷ – گلیسین ۲.۲ – آلانین ۰.۸ – سیستئین  ۰.۱ – والین ۰.۸ – متیونین ۰.۱ – ایزولوسین ۰.۳ – لوسین ۰.۴ – تیروزین ۰.۱ – فنیل آلانین ۰.۵ – لیزین ۰.۳ – هیستیدین  ۰.۱ – آرژنین ۱.۱ – پرولین ۱.۹ – هیدروکسی پرولین  ۰.۰۰۳ – هیدروکسی لیسیل پریدینولین

 

میزان و روش مصرف کود بالانس :

 

 

تماس